StartBygga, bo och miljö
Kategori

Bygga, bo och miljö

Publicerad 2017-10-03
Uppdaterad 2017-10-03 23:03
Meddelandet skickas till information@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Bostäder och offentliga lokaler

Sala är en trevlig kommun att bo och verka i. Närheten till en stor del av Mälardalen tack vare goda pendlingsmöjligheter gör Sala attraktivt att bo i även om man arbetar på en annan ort i regionen...

Bygga nytt, ändra eller riva

När man ska bygga nytt, bygga om, eller riva något så behöver man oftast något slags tillstånd eller lov för att det ska vara lagligt. På dessa sidor hoppas vi att vi ska kunna hjälpa dig att hitta...

Fastigheter och lantmäteri

All mark som finns i en kommun är indelad i fastigheter, och till en fastighet hör allmänna fastighetstillbehör, byggnadstillbehör och industritillbehör. Om du planerar att dela av din fastighet - ...

Översiktsplan och detaljplaner

I kommunen bedrivs arbetet med samhällsplanering på enheten Planering och utveckling på Kommunstyrelsens förvaltning. All planering grundar sig på samverkan och delaktighet, och därför är alla plan...

Byggprojekt

Här kan du titta och hålla dig uppdaterad kring planerade, pågående och avslutade byggprojekt i Sala kommun..

Avfall och återvinning

På dessa sidor kan du läsa om hur du på ett bra sätt hanterar ditt avfall. Sala är en ekokommun och därför satsar vi på återanvändning, återvinning och ett bra omhändertagande av avfall.

Vatten och avlopp

Rent vatten är en av de viktigaste gemensamma resurserna vi gemensamt och enskilt måste hjälpas åt att vårda och ta hand om.

Buller och luftkvalitet

För att vi ska kunna fungera bra som människor behöver vi en kontrollerad omgivning där vi inte ska behöva utsättas för dålig luftkvalitet eller störande ljud.

Energi och uppvärmning

I dagens samhälle är vi helt beroende av olika källor av energi och uppvärmning för att kunna överleva. För att bäst utnyttja dessa källor och för att bevara vår miljö så långt som möjligt behöver ...

Brandskydd, sotning

Räddningstjänsten samordnar det förebyggande brandskyddsarbetet. Kommunen ska på olika sätt främja systematiskt brandskyddsarbete för verksamheter, bostäder och komplicerade objekt. Kommunen beslut...

Kemikalier

I Sverige tillverkas och används många tusen kemiska ämnen och produkter, varav runt hälften klassas som hälsofarliga. Om kemikalier inte hanteras på ett säkert sätt riskerar de att skada såväl män...

Livsmedel och hälsa

Den mat vi äter ska inte bara smaka gott det är också viktigt att den är säker. När man hanterar livsmedel är det viktigt att komma ihåg att det finns skadliga mikroorganismer, kemiska föroreningar...

Djur och lantbruk

Med lantbruk och djurhållning kommer ett utökat ansvar för att djuren behandlas rätt och att miljön inte förstörs. Det är också av stor vikt att varken lantbruken eller djurhållningen leder till st...

Naturvård, parker

Miljöenhetens kommunekolog jobbar med naturvårdsfrågor i Sala kommun. Förutom handläggning av bland annat täkt- och strandskyddsärenden som utförs både i Sala och Heby kommuner, så gör enheten saku...

Samhällsutveckling och hållbarhet

Hur framgångsrik en kommun är som samhällsbyggare är komplext. Mått från många olika delar och aspekter av hur samhället utvecklas behövs. Här redovisas mått av olika slag som tillsammans kan ge en...